گردنبند اسم تو مرا جان و جهانی

گردنبند اسم تو مرا جان و جهانی

گردنبند اسم تو مرا جان و جهانی