گردنبند پلاک اسم تو مرا جان و جهانی

گردنبند طلا تو مرا جان و جهانی

گردنبند طلا تو مرا جان و جهانی